Luk. 13

Full text search

Luk. 13
Luk. 13.1
Jövének pedig ugyanazon időben némelyek, kik néki hírt mondának a Galileabeliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette.
Luk. 13.2
És felelvén Jézus, monda nékik: Gondoljátok-é, hogy ezek a Galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi Galileabelinél, mivelhogy ezeket szenvedték?
Luk. 13.3
Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan, hasonlóképen elvesztek.
Luk. 13.4
Vagy az a tizennyolcz, a kire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-é, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél?
Luk. 13.5
Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg * nem tértek, mindnyájan hasonlóképen elvesztek.
Luk. 13.6
És ezt a példázatot mondá: Vala egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve; és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talála.
Luk. 13.7
És monda a vinczellérnek: Ímé három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok: vágd ki azt; miért foglalja a földet is hiába?
Luk. 13.8
Az pedig felelvén, monda néki: Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg köröskörül megkapálom és megtrágyázom:
Luk. 13.9
És ha gyümölcsöt terem, ; ha pedig nem, azután vágd ki azt.
Luk. 13.10
Tanít vala pedig szombatnapon egy zsinagógában.
Luk. 13.11
És ímé vala ott egy asszony, kiben betegségnek lelke vala tizennyolcz esztendőtől fogva; és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni.
Luk. 13.12
És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te betegségedből!
Luk. 13.13
És reá veté kezeit; és azonnal felegyenesedék, és dicsőíté az Istent.
Luk. 13.14
Felelvén pedig a zsinagógafő, haragudva, hogy szombatnapon gyógyított Jézus, monda a sokaságnak: Hat nap van, a melyen munkálkodni kell; azokon jőjjetek azért és gyógyíttassátok magatokat, és ne szombatnapon.
Luk. 13.15
Felele azért néki az Úr, és * monda: Képmutató, szombatnapon nem oldja-é el mindenitek az ő ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi-é itatni?
Luk. 13.16
Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a Sátán megkötözött ímé tizennyolcz esztendeje, nem kellett-é feloldani e kötélből szombatnapon?
Luk. 13.17
És mikor ezeket mondta, megszégyenülének mindnyájan, kik magokat néki ellenébe veték; és az egész nép örül vala mind azokon a dicsőséges * dolgokon, a melyek ő általa lettek.
Luk. 13.18
Monda pedig Jézus: Mihez * hasonló az Isten országa? és mihez hasonlítsam azt?
Luk. 13.19
Hasonló * a mustármaghoz, melyet az ember vévén, elvet az ő kertjében; és felnevelkedett, és lett nagy fává, és az égi madarak fészket raktak annak ágain.
Luk. 13.20
És ismét monda: Mihez * hasonlítsam az Isten országát?
Luk. 13.21
Hasonló * a kovászhoz, melyet az asszony vévén, három mércze lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele.
Luk. 13.22
És városokon és falvakon * megy vala által, tanítva, és Jeruzsálembe menve.
Luk. 13.23
Monda pedig néki valaki: Uram, avagy kevesen vannak-é a kik idvezülnek? Ő pedig monda nékik:
Luk. 13.24
Igyekezzetek bemenni a * szoros kapun: mert sokan, + mondom néktek, igyekeznek bemenni és nem mehetnek.
Luk. 13.25
Mikor már a gazda felkél * és bezárja az ajtót, és kezdetek kívül állani és az ajtót zörgetni, mondván: Uram! Uram! nyisd meg nékünk; és ő felelvén, ezt mondja néktek: Nem + tudom honnét valók vagytok ti;
Luk. 13.26
Akkor kezditek mondani: Te előtted ettünk és ittunk, * és a mi utczáinkon tanítottál;
Luk. 13.27
De ezt mondja: Mondom néktek, nem tudom honnét valók vagytok ti; távozzatok el én tőlem mindnyájan, kik hamisságot cselekesztek!
Luk. 13.28
Ott lesz sírás és fogak csikorgatása, mikor látjátok Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot, és a prófétákat mind az Isten országában, magatokat * pedig kirekesztve.
Luk. 13.29
És jőnek napkeletről és napnyugatról, * és északról és délről, és az Isten országában letelepednek.
Luk. 13.30
És ímé vannak utolsók, a * kik elsők lesznek, és vannak elsők, a kik utolsók lesznek.
Luk. 13.31
Ugyanazon napon jövének ő hozzá némelyek a farizeusok közül, mondván néki: Eredj ki és menj el innét: mert Heródes meg akar téged ölni.
Luk. 13.32
És monda nékik: Elmenvén mondjátok meg annak a rókának: Ímé ördögöket űzök ki és gyógyítok ma és holnap, és harmadnapon * elvégeztetem.
Luk. 13.33
Hanem nékem ma és holnap és azután úton kell lennem; mert nem lehetséges, hogy a próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el.
Luk. 13.34
Jeruzsálem! * Jeruzsálem! ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképen a tyúk az ő kis csirkéit az ő szárnyai alá, és + ti nem akarátok!
Luk. 13.35
Ímé pusztán hagyatik néktek a ti * házatok; és bizony mondom néktek, hogy nem láttok engem, mígnem eljő az idő, mikor ezt mondjátok: + Áldott, a ki jő az Úrnak nevében!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT