Mt. 26

Full text search

Mt. 26
Mt. 26.1
Amikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így szólt tanítványaihoz:
Mt. 26.2
„Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a húsvét ünnepe, és az Emberfia átadatik, hogy megfeszítsék.”
* 2Móz 12,1-27 Húsvét ünnepe: az eredeti szöveg az ószövetségi páska ünnepet említi
Mt. 26.3
Ekkor összegyűltek a főpapok, az írástudók és a nép vénei Kajafás főpap palotájában,
Mt. 26.4
és megegyeztek abban, hogy Jézust csellel elfogják és megölik.
Mt. 26.5
De ezt mondták: „Ne az ünnepen, hogy zavargás ne támadjon a nép között.”
Mt. 26.6
Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt,
Mt. 26.7
odament hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága kenet volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére.
Mt. 26.8
Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták: „Mire való ez a pazarlás?
Mt. 26.9
Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és azt a szegényeknek juttatni.”
Mt. 26.10
Amikor Jézus észrevette, ezt kérdezte tőlük: „Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem,
Mt. 26.11
mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek.
Mt. 26.12
Mert amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, temetésemre készített elő.
Mt. 26.13
Bizony, mondom néktek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére!”
Mt. 26.14
Akkor a tizenkettő közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz,
Mt. 26.15
és így szólt: „Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt?” Azok harminc ezüstöt állapítottak meg neki.
Mt. 26.16
Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt.
Mt. 26.17
A kovásztalan kenyerek első napján odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: „Hol akarod megenni a húsvéti vacsorát, hol készítsük el?”
Mt. 26.18
Ő ezt válaszolta: „Menjetek a városba ahhoz a bizonyos emberhez, és mondjátok neki: A Mester üzeni: Az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvéti vacsorát tanítványaimmal.”
Mt. 26.19
A tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát.
Mt. 26.20
Amikor este lett, asztalhoz telepedett a tizenkét tanítvánnyal.
Mt. 26.21
Evés közben így szólt: „Bizony, mondom néktek, hogy közületek egy el fog árulni engem.”
Mt. 26.22
Erre nagyon elszomorodtak, és egyenként kérdezni kezdték tőle: „Talán csak nem én vagyok az, Uram?”
Mt. 26.23
Ő pedig így válaszolt: „Aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem.
Mt. 26.24
Az Emberfia elmegy, amint meg van írva róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja: jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik.”
Mt. 26.25
Megszólalt Júdás is, az áruló, és ezt kérdezte: „Talán csak nem én vagyok az, Mester?” „Te mondtad” - felelte neki.
Mt. 26.26
Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem!”
Mt. 26.27
Azután vette a poharat és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: „Igyatok ebből mindnyájan,
Mt. 26.28
mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.
Mt. 26.29
De mondom nektek: nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában.”
Mt. 26.30
Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére.
Mt. 26.31
Akkor így szólt hozzájuk Jézus: „Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai.
Mt. 26.32
De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába.”
Mt. 26.33
Ekkor Péter így szólt hozzá: „Ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom.”
Mt. 26.34
Jézus pedig ezt mondta neki: „Bizony, mondom néked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem.”
Mt. 26.35
Péter így válaszolt: „Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg.” Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is.
Mt. 26.36
Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: „Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom.”
Mt. 26.37
Maga mellé vette Pétert és Zebedus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett.
Mt. 26.38
Akkor így szólt hozzájuk: „Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok velem!”
Mt. 26.39
Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te.”
Mt. 26.40
Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez: „Ennyire nem tudtatok virrasztani velem egy órát sem?
Mt. 26.41
Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.”
Mt. 26.42
Másodszor is elment, és így imádkozott: „Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod.”
Mt. 26.43
Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük.
Mt. 26.44
Otthagyta őket, újra elment, harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal.
Mt. 26.45
Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk: „Aludjatok tovább és pihenjetek! Íme, eljött az óra, és az Emberfia bűnösök kezébe adatik.
Mt. 26.46
Ébredjetek, menjünk! Íme, közel van az, aki engem elárul.”
Mt. 26.47
Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a tizenkettő közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal a főpapoktól és a nép véneitől.
Mt. 26.48
Az árulója ezt az ismertetőjelet adta meg nekik: „Akit megcsókolok, az lesz ő, azt fogjátok el!”
Mt. 26.49
Majd egyenest Jézushoz menve így szólt: „Üdvözlégy, Mester!” - és megcsókolta őt.
Mt. 26.50
Jézus ezt mondta neki: „Barátom, hát ezért jöttél!” Akkor odamentek, rátették a kezüket, és elfogták.
Mt. 26.51
Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, kardjához kapott, kirántotta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét.
Mt. 26.52
Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el.
Mt. 26.53
Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál is többet?
Mt. 26.54
De miképpen teljesednének be akkor az Írások, hogy ennek így kell történnie?”
Mt. 26.55
Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz: „Úgy vonultatok ki, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok; mindennap a templomban ültem és tanítottam, mégsem fogtatok el.
Mt. 26.56
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai.” Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak.
Mt. 26.57
Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének.
Mt. 26.58
Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájának udvaráig, és bement, leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a dolog vége.
Mt. 26.59
A főpapok pedig az egész nagytanáccsal együtt igyekeztek hamis tanúvallomásra szert tenni Jézus ellen, hogy halálra adhassák,
Mt. 26.60
de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten,
Mt. 26.61
akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta: „Le tudom rombolni az Isten templomát, és három nap alatt fel tudom építeni.”
Mt. 26.62
A főpap felállt, és így szólt hozzá: „Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak?”
Mt. 26.63
Jézus azonban hallgatott. A főpap ekkor azt mondta neki: „Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia!”
Mt. 26.64
Jézus ekkor így felelt: „Te mondtad. Sőt azt mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin.”
Mt. 26.65
A főpap erre megszaggatta ruháját, és így szólt: „Istent káromolta. Mi szükségünk van még tanúkra? Íme, most hallottátok az istenkáromlást.
Mt. 26.66
Mit gondoltok?” Azok így feleltek: „Méltó a halálra!”
Mt. 26.67
Azután szembeköpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték,
Mt. 26.68
és ezt mondták: „Prófétáld meg nekünk, Krisztus, ki ütött meg téged!”
Mt. 26.69
Péter ezalatt kinn ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgálóleány, és így szólt: „Te is a galileai Jézussal voltál.”
Mt. 26.70
Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta: „Nem tudom, mit beszélsz.”
Mt. 26.71
Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgálóleány, és ezt mondta az ott levőknek: „Ez a názáreti Jézussal volt.”
Mt. 26.72
Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel: „Nem ismerem azt az embert.”
Mt. 26.73
Kis idő múlva az ott álldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez: „Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad.”
Mt. 26.74
Akkor átkozódni és esküdözni kezdett: „Nem ismerem azt az embert.” És nyomban megszólalt a kakas.
Mt. 26.75
Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: „Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem.” Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT