Historical Maps of the Habsburg Empire
Historical Maps of the Habsburg Empire

A honlapon a Habsburg Birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia történelmi térképeit kívánjuk közzétenni. Ez a páratlan levéltári anyag régiségében, részletességében és művészi kidolgozottságában is egyedülálló a világon. Célunk, hogy az elszórtan fellelhető források, nemzetközi összefogás révén, egységes keretben, a térinformatika legújabb eredményeit felhasználva, mindenki számára hozzáférhetővé váljanak.

A térképek két nagy részre oszthatók, egyrészt a jellemzően 1:28.800-as léptékű katonai felmérések, másrészt a jellemzően 1:2.880-as léptékű kataszteri térképek. Ezek mindegyike egységes elvek szerint, a teljes birodalmat lefedve készültek el. A katonai felmérések eredeti, kéziratos szelvényei az Osztrák Állami Levétárban, a kataszteri térképek az adott utódállam levéltáraiban (nemzeti, állami illetve regionális) találhatók.

Képeslapok

Jelenleg öt intézmény, az Országos Széchényi Könyvtár; a Zempléni Múzeum; a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum; a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és a Damjanich János Múzeum közel 300,000 db képeslapja kereshető és tekinthető meg az oldalon. Az adatbázis célja, hogy minél több múzeum gyűjteményét integrálja a közös kereső programba, ezért reményeink szerint az elkövetkező években folyamatosan bővül majd a tartalom.

Közgyűjteményi Könyvtár
Közgyűjteményi Könyvtár

A Közgyűjteményi Könyvtár könyvtárak, levéltárak és múzeumok által digitalizált dokumentumokat (könyveket, folyóiratokat) tartalmazza. A több mint 3 millió oldalnyi anyag mögött egyrészt az NKA által létrehozott Magyar Múzeumi Digitális Könyvtár, másrészt a minisztérium által létrehozott Magyar Levéltári Kiadványok projekt áll. Ugyancsak itt kerülnek publikálásra az NKA által támogatott digitalizálások is. Emellett több intézmény is itt publikálja az általa digitalizált dokumentumokat.

Jelenleg gyakorlatilag az összes múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményei, Budapest Főváros Levéltára, a Fővárosi Szabó Ervin, Könyvtár, az Evangélikus Országos Könyvtár és Levéltár, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, a Külügyminisztérium Könyvtára, Jókai Mór Városi Könyvtár Pápa, a Helischer József Városi Könyvtár Esztergom és a Zala és Szabolcs-Szatmár Megyei Könyvtár kiadványai illetve az általuk őrzött dokumentumok találhatók. A hazai intézmények mellett határon túliak is szolgáltatnak adatot, jelenleg a Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja) adatai találhatók meg.

Kitaibel Pál Herbáriuma
Kitaibel Pál Herbáriuma

Kitaibel Pál (1757-1817), a "magyar Linné" a XVIII-XIX. századi kárpát-medencei botanikai kutatások megteremtője.

MAGYAR EVANGÉLIKUS DIGITÁLIS TÁR
MAGYAR EVANGÉLIKUS DIGITÁLIS TÁR

A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) 2010 pünkösdjén kezdte meg a reformáció 500. évfordulójára, a 2017-es emlékévre való tartalmi felkészülést. 2017-ig az evangélikus egyház digitalizáltatja és interneten ingyenesen közzéteszi a magyarországi evangélikusokkal kapcsolatos 1801-2010 között írt teológiai és történeti műveket, valamint a legfontosabb levéltári gyűjteményeket. A digitalizálandó tartalmak kiválasztásánál elsőbbséget élveznek a folyóiratok, teológiai, egyházjogi és egyháztörténeti művek, ilyen jellegű levéltári dokumentumok, valamint a legfontosabb evangélikus szerzők életművei, illetve a muzeális értékű könyvek. A tömeges digitális feldolgozást és közzétételt az Arcanum Adatbázis Kft. közreműködésével 2010-ben indította el az egyház és 2013-ig közel 100.000 oldalnyi tartalmat publikált teljes szövegűen kereshető módon a Magyar Evangélikus Digitális Tárban. Az adatbázis folyamatosa, évenkénti frissítéssel, egyre növekvő mennyiségű tartalommal bővül.

Régi Magyar Könyvtár
Régi Magyar Könyvtár
A magyar nyelvű, továbbá a magyarországi írásbeliség nyomtatott részét a kezdetektől a szatmári békéig terjedő időszakból Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár című műve tárta fel elsőként a teljesség igényével kora tudományos színvonalán. Első kötete 1879-ben jelent meg, s az 1531–1711 közötti magyar nyelvű nyomtatványok könyvészetét tartalmazza. A második kötet az 1473–1711 közötti hazai idegen nyelvű nyomtatványok könyvészetét adja.
MTA KÖNYVTÁR KÉZIRATTÁRA 1861-1954 KÖZÖTTI SZAKRENDI KATALÓGUSA
MTA KÖNYVTÁR KÉZIRATTÁRA 1861-1954 KÖZÖTTI SZAKRENDI KATALÓGUSA

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattára 1861–1954 között szakrendben felállított állománya két betűrendes (dobozos) cédulakatalógusban kereshető. A kötetes és analecta-jellegű anyagok a K-, a levelezés katalóguslapjai pedig az L-betűjellel ellátott dobozokban vannak. A 19. század végi tudományfelosztási rendszernek megfelelő szakcsoportokban a magyar nyelvészet, az irodalom, a jogtan, a természettudományok, a filozófia, az egyháztörténet, a történelem és az orvostudomány tárgykörébe tartozó kéziratok, továbbá a kor ismert íróinak és tudósainak levelei és képei vannak elhelyezve. A mintegy húszezernyi cédulát az Arcanum Adatbázis Kft. 2011 tavaszán digitalizálta.

Mária Terézia Úrbéri Tabellák
Mária Terézia Úrbéri Tabellák

Mária Terézia által 1767-ben elrendelt úrbérrendezés során készített urbáriumok és az úrbérrendezési munkálatok során keletkezett és az urbáriumhoz csatolt egyéb iratok (régi urbáriumok, az új urbáriumhoz csatolt tabellák, megelőző összeírások és az ún. kilenc pontra adott válaszok). Az egész országra kiterjedő munkálat ezen iratai megyénkénti csoportosításban annak, megyén belül az iratok a községek nevének abc rendjében.

MAGYAR DIGITÁLIS MÚZEUMI KÖNYVTÁR (1.200.000 oldal)
MAGYAR DIGITÁLIS MÚZEUMI KÖNYVTÁR (1.200.000 oldal)

48 magyar múzeum kiadványainak közös adatbázisa, amely jelenleg több mint 5000 kötet, 1,200,000 oldalát tartalmazza teljes szövegűen kereshető formában. A múzeumok legfontosabb évkönyvei és tudományos sorozatai mellett számos jelentős tudományos értéket képviselő, de kis példányszámban megjelent monográfia, kiállítási katalógus is megtalálható itt, amik ma már könyv formájában szinte beszerezhetetlenek. Az egyes szaktudományok mellett a helytörténeti kutatások nélkülözhetetlen forrása is egyben ez a gyűjtemény.

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR ADATBÁZISAI
A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR ADATBÁZISAI

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR DIGITÁLIS KÖNYVTÁRA

A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRI FORRÁSAINAK ADATBÁZISA (MOL DLDF)

A Collectio Diplomatica Hungarica program célja, hogy a középkori Magyar Királyságra vonatkozó összes dokumentumot digitális eszközökkel virtuálisan összegyűjtse és online kutathatóvá tegye.

A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG DIGITÁLIS KÖNYVTÁRA

KIRÁLYI KÖNYVEK béta verzió

Az 1527 és 1867 között a Magyar Kancellárián, 1867 és 1918 között pedig a Király személye Körüli Minisztériumban vezetett Királyi könyvek (Libri regii) az uralkodó nevében kiadott legfontosabb dokumentumok másolatát tartalmazzák.

URBARIA ET CONSCRIPTIONES

Az Urbáriumok és összeírások, a Magyar Országos Levéltár fondjai közül az egyik legismertebb. Az iratanyag 1527 és a 19. század közötti időszakban keletkezett urbáriumokból, úrbéri összeírásokból, birtok- és vagyonbecslésekből áll. Az urbáriumok a földesúr birtokát, mindenekelőtt az ott lakó és az úrral „úrbéres” kapcsolatban álló népeket, valamint a birtokból és a népektől befolyó jövedelmeket, hasznokat vették számba.

TÉRKÉPTÁR

MTI „KŐNYOMATOS” HÍREK

A Magyar Távirati Iroda 1920–1949 (1956) között megjelent napi híreinek sorozatonként rendezett digitális állománya, kétrétegű pdf formátumban

MSZMP KB AgitProp IRATOK A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRBAN

Önkormányzati levéltárak közös adatbázisa (közel 1 millió oldal)
Önkormányzati levéltárak közös adatbázisa (közel 1 millió oldal)

A magyar levéltári portált az önkormányzati levéltárak együttműködése hozta létre. A portál lehetővé teszi, hogy egy helyen lehessen, egy adatbázisból lekérdezhetően tájékozódni arról, hogy mely levéltárban találhatóak azok az iratanyagok, amelyek a kutatót érdeklik, "közös fondjegyzéket" kínálva. A portál támogatja az ország egészét átfogó dokumentumsorozatok digitalizálásának, az azonos elvek és gyakorlat alapján szerkesztett iratgyűjtemények adatbázisainak építését azzal, hogy magába fogadva azok tartalmát.

Levéltárak közös fond- és állagjegyzéke

Az adatbázis jelenleg 17 önkormányzati levéltár kötelezően vezetendő fond- és állag-nyilvántartó programjának (E-Archívum) adatait tartalmazza egységes keresőrendszerben.

Fővárosi és megyei MDP és MSZMP iratok

Az adatbázis főként a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) fővárosi és megyei vezető testületi iratanyagát tartalmazza. Jelenleg mintegy 302.000 oldalnyi anyag érhető el, melyből adatvédelmi okokból letiltásra kerültek mindazok az oldalak, amelyeken személyi és fegyelmi előterjesztések (röpszavazások is) voltak.

Archontológia, névtárak

Az adatbázis jelenleg az alábbi adattárak anyagát tartalmazza:
Buda és Pest polgárai 1686-1848
Óbuda mezőváros tisztségviselői 1873-ig
Zala megye tisztségviselői
Zala megye nemesi katasztere 1790, 1829, 1845

Arcanum felajánlás
Arcanum felajánlás
Az ARCANUM Adatbázis Kft a múlt évben együttműködést ajánlott a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma részére, melynek keretében mintegy 250.000 oldal digitalizálasa készült el. A projektben, a NEFMI felkérésére, az alábbi intézmények vettek részt:

Pannonhalmi Főapátság Könyvtára
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Könyvtára
Evangélikus Országos Könyvtár
Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár
Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár
Pápai Református Gyűjtemények Könyvtára
Ráday Könyvtár
Fórum Kisebbségkutató Intézet
HELYI LAPOK (közel 100.000 oldal)
HELYI LAPOK (közel 100.000 oldal)

A Helyi Lapok adatbázis azzal a céllal jött létre, hogy a regionális és városi, valamint egyházi lapokat a teljesség igényével egy közösen kereshető, egységes adatbázisban tegyük közzé. Ezek a társadalomtörténeti és helytörténeti szempontból kiemelkedően fontos források mára már alig hozzáférhetőek és a könyvtárakban őrzött példányok is többnyire hiányos, rossz állapotban vannak. A folyamatosan bővülő, országos gyűjtőkörű adatbázisba bekerülő lapokat lehetőség szerint hiánytalanul, az első lapszámtól az utolsóig kívánjuk közzétenni, de a régebbi, különösen a századforduló lapjai előnyt élveznek.
Az adatbázis létrehozását a regionális és városi közgyűjteményekkel közösen végezzük és finanszírozzuk.

Országgyűlési Napló, irományok, dokumentumok 1861-1990 (600.000 oldal)
Országgyűlési Napló, irományok, dokumentumok 1861-1990 (600.000 oldal)

A Magyar Országgyűlés 1861 és 1990 között keletkezett és digitalizált dokumentumainak adatbázisa mintegy 600.000 oldal szöveget tartalmaz. A keresés egyrészt a mutatókban, másrészt a digitalizált dokumentumok teljes szövegében lehetséges. Az Országgyűlési Könyvtár tervezi az adatbázis további bővítését is.

Veszprém kataszteri térkép (1856) Google térképen
Veszprém kataszteri térkép (1856) Google térképen

A kataszteri térképek a földadó megállapításához végzett felmérések eredményeképpen születtek, de a tulajdonjogi viszonyok rögzítésére és nyilvántartására is használták. A térképeken természetes és mesterséges tereptárgyakat, valamint országok, települések, földrészletek határait tüntették fel. A térképek elsődleges feladata a birtokhatárok, telekhatárok rögzítése, de nagy részletességgel ábrázolják a vízrajzot, az utcahálózatot, a közlekedési adottságokat, épületek alaprajzait, és nagy számban tartalmaznak földrajzi neveket, így a dűlőneveket is. A georeferált és a Google maps-al szinkornizált térkép a történelmi Veszprém vármegye területét hiánytalanul (!) ábrázoló kataszteri térképszelvényeket tartalmazza.

ETHNOGRAPHIA. A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG ÉRTESÍTŐJE (1890-2008)
ETHNOGRAPHIA. A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG ÉRTESÍTŐJE (1890-2008)

A Magyarországi Néprajzi Társaság megalakulásával, annak hivatalos értesítőjeként indult a folyóirat 1890-ben. Magyar és egyetemes néprajzi, etnológiai tanulmányokat, megemlékezéseket, társulati híreket közöl. „A társaság e folyóirattal, amellett, hogy hivatalos értesítést nyújt a társaság tagjainak, mely munkásságának képét tükrözi vissza, egyszersmind a hazai ethnographia tudományos művelésére állandó központot akar teremteni, s az ethnographia művelőit, akik eddig csak más rokonszakmák folyóirataira voltak utalva, akarja maga köré gyűjteni."

Magyar Mezőgazdasági Múzeum képzőművészeti gyűjteményének katalógusa
Magyar Mezőgazdasági Múzeum képzőművészeti gyűjteményének katalógusa
Archivski Vjesnik (Horvát levéltári folyóirat 1899-2008, 30.000 oldal)
Archivski Vjesnik (Horvát levéltári folyóirat 1899-2008, 30.000 oldal)
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR ALAPKATALÓGUSA
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR ALAPKATALÓGUSA

Az Egyetemi Könyvtár alapkatalógusa szerzői betűrendes katalógus, amely 1989-ig tartalmazza a feldolgozott dokumentumokat. A katalógus formája speciális: 3441 dobozban, 1.041.716 nagyalakú, részben kézzel, részben írógéppel írott cédulából áll. A katalógus mai formáját 1876-ben nyerte el, ezért könyvtártörténeti jelentősége is van.

Magyar Zsidó Levéltár Iktatókönyvei
Magyar Zsidó Levéltár Iktatókönyvei